Algemene Verkoopsvoorwaarden

  PC4U streeft er naar om onze klanten service, kwaliteit en dienst na verkoop aan te kunnen bieden voor een concurentiële prijs. PC4U streeft er naar om bestelde items zo snel mogelijk te leveren.

In geval van een laatijdige levering ondanks onze inspanningen kan de klant onder geen beding enige schadevergoeding of compensatie bekomen, noch materieel, financieel of onder de vorm van dienstverlening.

Garantiebepalingen zijn gelijk of beperken die van de invoerder/leverancier/fabrikant. Op herstellingen heeft de klant 2 weken garantie met een maximum van 1 werkuur en de prijs van eventueel vervangen en opnieuw defecte componenten (voor zover dit defect veroorzaakt werd door fabricagefouten). Op het correct werken van software en besturingssystemen kan er geen garantie gegeven worden gezien de externe factoren en de aanwezigheid van een internetverbinding.

Een bestelling wordt als aanvaard beschouwd na ondertekening van de offerte of bestelbon, bevestiging via email of telefoon of na betaling van een voorschot. Betaalde voorschotten zijn niet terugvorderbaar bij annulatie van de bestelling. Protest dient ons binnen de 8 dagen na de factuurdatum te bereiken via aangetekend schrijven. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de compatibiliteit van de door hem bestelde onderdelen, randapparaten en supplies. Verkochte goederen worden niet geruild of teruggenomen, ook niet tegen een tegoedbon.

Facturen van Pc-systemen, onderdelen, herstellingen of software worden altijd contant betaald, hetzij in cash,  hetzij via voorafgaandelijke overschrijving op onze rekening. Elke levering dient betaald te zijn voor de overdracht van de goederen.  Op individuele basis kan PC4U autonoom beslissen om betalingsfaciliteiten toe te staan of terug in te trekken.

Goederen, hardware en software blijven eigendom van PC4U tot de volledige betaling van de factuur, en dit onverminderd het recht van PC4U om volledige betaling van de factuur te eisen.

Gezien de specifieke aard van onze goederen kunnen er bij laattijdige betaling meteen nalatigheids- administratie- en herinneringskosten aangerekend worden zonder officiële ingebrekestelling en met een minimum van 25€ per maand vermeerderd met 1% interest per begonnen maand op het openstaande factuurbedrag incl btw en kosten. PC4U behoudt zich het recht om afwijkingen toe te staan voor individuele klanten, maar bij niet naleven van deze individuele voorwaarden meteen, met terugwerkende kracht en zonder voorafgaande kennisgeving terug te grijpen naar de algemene hiervoor beschreven voorwaarden.

PC4U biedt klanten de service hulp op afstand aan waarbij wij vanuit onze zaak via het internet een toegang tot stand brengen tot de pc van de klant om zo on-site service of ondersteuning te verlenen. Louter door het tot stand laten komen van een connectie tussen onze server en zijn pc verbindt de klant er zich toe onderstaande specifieke voorwaarden volledig te accepteren: PC4U gebruikt procedures om de veiligheid van de connectie zoveel mogelijk te garanderen, o.a. het telefonisch een toegangscode doorgeven, een beveiligde verbinding, technologisch hoogstaande software, en andere veiligheidsprocedures. Momenteel wordt deze software als zeer veilig beschouwd. Mocht er desondanks deze inspanningen zich een probleem voordoen kan PC4U, noch de fabrikant van de software, op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke vorm van misbruik, schade, dataverlies of enige andere vorm van directe of indirecte schade geheel of gedeeltelijk te wijten aan het gebruik of het louter aanwezig zijn van deze software op de pc van de klant.

Herstellingen aan defecte pc's, toestellen of andere apparaten gebeuren op risico van de klant. PC4U is niet verantwoordelijk wanneer defecte apparaten verder degraderen door het transport naar de zaak of door het stellen van een diagnose of herstelwerkzaamheden.

Door de klant achtergelaten items (bijvoorbeeld oude pc's of onderdelen, defecte apparaten) worden door PC4U intern of extern gerecycleerd.  PC4U zorgt er desgewenst voor dat persoonlijke data op harde schijven niet meer op een normale manier kan gerecoverd worden vooraleer zij de zaak verlaten voor recyclage. Ter herstelling aangeboden apparaten die niet binnen de 3 weken na herstelling afgehaald en betaald worden worden automatisch eigendom van PC4U en kunnen tweedehands verkocht worden ten einde de kosten van de herstelling te recupereren.  PC4U is niet verantwoordelijk voor het bewaren van door de klant achtergelaten items, deze worden als schroot behandeld en gerecycleerd of verwijderd op een tijdstip dat voor PC4U organisatorisch het beste uitkomt.

Alle bezoekers en klanten worden verondersteld kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ze volledig en zonder fout te aanvaarden en na te leven.